תפריט סגור

תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש  (להלן: "תנאי השימוש") מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד.

בתנאי השימוש משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש".

השימוש באתר המדבירים נט (להלן: "האתר" או "המדבירים נט"),כפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. על אף האמור, המדבירים נט תפרסם באתר האינטרנט שלה את העדכונים והשינויים שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש.

מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר המדבירים נט  לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין המדבירים נט לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר המדבירים נט ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. המדבירים נט תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהםהמדבירים נט תוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.

בהתחשב באופי ובאופן שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המדבירים נט ו/ או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. המדבירים נט תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר כי המדבירים נט איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספקהמדבירים נט איננה חברה אשר מעסיקה אנשי מקצוע בתחום, האתר הינו זירת מידע מקוונת המחברת בין מבקרים שזקוקים לשירות בתחום ומחפשים ספק בקרבת אזור מגוריהם.
הטלפון הוירטואלי שמופיע באתר מפנה למפרסמים באתר,השירות\יעוץ או כל מוצר דומה שקיבלתם מספק שמפורסם  באתר האחריות על הספק בלבד. לאתר לא תהיה שום אחריות עבור השירות שקיבלתם

משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר המדבירים נט..

המפרסם באתר "המדבירים נט" הוא "הדברה בטוחה" , ניתן להיכנס לאתר הראשי של הספק בכתובת

https://adbarabetuha.co.il/

הגבלת אחריות

המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים באתר המדבירים נט  מוצעים AS-IS והנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

כל התקשרות עם ספק\בעל מקצוע המופיע באתר נעשית במישרין מולם ובעלי האתר בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב ההתקשרות.

המדבירים נט אינה אחראית לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו.

מובהר בזאת, כי המדבירים נט אינה אחראית בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים. האחריות לגבי בחינת אמיתות המידע המופיע באתר ואיכותו, חלה על המשתמש בלבד.

מובהר כי ההתקשרות עם המפרסם באתר זה מבוצעת מולם בלבד ובעל האתר אינו נושא באחריות ואינו צד לעסקה. מובהר כי בעל האתר אינו אחראי על המוצרים שרכשתם או השירות שסופק לכם לרבות כל נזק ישיר או עקיף אשר נובע ממתן השירות.

אנו חוזרים ומדגישים: משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש והגבלת האחריות מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר ולצאת ממנו.

המדבירים נט לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מפגמים בתקשורת- רשת האינטרנט, מפעילי תקשורת, ציוד הקצה ויישומים של המשתמש. כמו כן, המדבירים נט  לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או תוכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש. המדבירים נט לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש.

המדבירים נט אינה אחראית להחלטות ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך המידע הכתוב באתר. מובהר בזאת כי הלינקים (links) המוצבים באתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, עידוד, תמיכה, הסכמה או מתן חסות של המדבירים נט. ככל שבעלי האתר המדבירים נט תפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שהיא אינה אחראית לתוכנם.
מדפים מסויימים קיימים מחירים באתר, המחירים המופיעים אינם קבועים,  ומשתנים בין ספק לספק, בעלי האתר אינם אחריים עבור המחיר שתקבלו, המחיר יקבע מול הספק ישירות ולנו כבעלי האתר אין שום קשר לצד העסקה.

מובהר בזאת כי כל סתירה בין תוכן שיפורסם על ידי המדבירים נט לבין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

במידה ומצאתם תוכן שאינו נכון או יש בו טעות מכל סיבה שהיא, פנו אל הנהלת האתר ונדאג להסירו בהקדם האפשרי. (semprosltd@gmail com)

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לכך שאתר המדבירים נט יבצע פיקוח ממוחשב על שימושו בשירותים, לרבות באמצעות "cookies" ואמצעים דומים, ותשתמש במידע למען בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמורהמדבירים נט תהיה רשאית:

למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים לטובתהמדבירים נט.

למסור את פרטי המשתמשים לאחר או לאחרים ע"פ סמכות שבדין.

שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר למשתמש לצרכי המדבירים נט.

לצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.

על אף האמור,  המדבירים נט אינה תפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו. "מידע" מתייחס לכל רשימה או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר הנוגע אליו, כפי שמילא ברישומו ו/או כפי שמופיעים במסמכי אתר המדבירים נט, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר.

התנהגות המשתמשים באתר

המדבירים נט שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר.

מובהר כי כלל השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידי המדבירים נט, לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים אשר נקבעו על ידי המדבירים נט. המדבירים נט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, ככל שאינם על דרך של צפייה רגילה במודעה, ככל משתמש סביר. בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שתהא בה כדי לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב ו/או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

המדבירים נט תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, source code, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר. למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, שידור, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב ממנה.

אבטחת מידע

המדבירים נט פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר ובכלל זאת, המידע שהוזן על ידי המשתמשים ונצבר בשרתי האתר.

ואולם, המדבירים נט אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה, אשר תוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים.

המשתמש מאשר כי ככל ותתבצע חדירה שאינה חוקית, לאתר המדבירים נט ו/או למי שפועל מטעמה, לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.

תחולת הדין

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.

ליצירת קשר עם בעלי האתר – semprosltd [@] gmail com

צריך עזרה?
דילוג לתוכן